Hoe oud belegger is speel ‘n groot rol

Eers skep jy jou welvaart, later beskerm jy dit

Riana de Lange

’n Belegger wat pas afgetree het, sal sy geld anders Rapport het beleggingsadviseurs ge­vra hoe die ouderdom van ‘n belegger die besluit oor batetoewysing raak.

Almal is dit eens daar is nie ‘n vaste resep waarvolgens beleggers in verskil­lende ouderdomsgroepe oor batetoe­wysing moet besluit nie.
Richus Nel, ‘n gesertifiseerde finansiele beplanner en hoof van Brenthurst se Stellenbosch-kantoor, sê batetoewy­sing in ‘n beleggingsportefeulje is ‘n ba­lanseerkuns. ‘n Belegger se risiko-aptyt (waarmee die klient gemaklik is), risiko­vermoë (hoeveel risiko die belegger kan hanteer) en die opbrengsteiken word in ag geneem.
Theo Vorster, uitvoerende hoof van Galileo Capital, sê ouderdom is net een element wanneer jy besluit oor hoe om jou beleggingsportefeulje saam te stel. ‘n 60-jarige kan maklik nog tussen 20 en 30 jaar van die opbrengs op sy kapi­taal afhanklik wees, wat beteken die ka­pitaal moet steeds met inflasie tred hou.

Dave Mohr en Izak Odendaal van Old Mutual Multi-Managers sê die individue­le belegger se tydshorison, soos bepaal deur sy behoefte aan likiditeit oor daar­die tydperk en gegrond op die historie­se opbrengsprofiel van elke bateklas, is belangrik wanneer jy oor batetoewy­sing besluit.
George Herman, beleggingshoof van Citadel, sê die regte batetoewysing is baie belangrik omdat dit een van die oorheersende faktore is wat langter­myn-opbrengste bepaal.
Gesofistikeerde finansiele advies is dus onontbeerlik.
Breedweg sal ‘n jonger belegger meer in die “welvaartskep”-kategorie val, wat beteken daar is ‘n lang horison voordat die geld benodig word. Dit behels gro­ter blootstelling aan groeibates. Die ouer belegger, met ‘n korter be­leggingshorison, sal meer dink aan “welvaart-beskerming” en tipies risiko en blootstelling aan groeibates verklein en meer toewys aan omsigti­ge bates, sê hy.

Mohr en Odendaal se die 21-jarige belegger, kan danksy ‘n tydshori­son van meer as 40 jaar tot aftrede, wisselvallige tye in die mark deur­staan.Dit het dus sin dat die grootste deel van die portefeulje in aandele is. Kry goeie blootstelling aan internasionale aan­dele, maar moenie Suid-
Afrika uit die oog verloor nie, want van die wêreld se voorste maatskappye is op die JSE genoteer, sê hulle.

Die 45-jarige belegger het ‘n tydsho­rison van 15 jaar of meer en dieselfde oorwegings geld, se Odendaal.
Nel sê vir ‘n tydshorison van sewe tot tien jaar (of langer), beveel hy ‘n porte­feulje van hoofsaaklik aandele en geno­teerde eiendom aan, mits die kliënt die wisselvalligheid op kort termyn kan hanteer. Vir beleggings van langer as 15 jaar kan ook buitelandse indeksgekop­pelde effektetrustfondse (100% aande­le) oorweeg word vir ‘n optimale op­brengsverwagting.
“Verwag egter uiterse aandeelprys­ en wisselkoers-wisselvalligheid op kort termyn. Daar is egter plaaslik uitsteken­de aktiewe batebestuurders wat die in­dekse oor lang termyn klop.” Vorster sê 21- tot 45-jariges behoort maksimum blootstelling aan groeibates te hê wat aandele en kommersiële eien­dom insluit.

Die veronderstelling is dat die per­soon gemaklik is met die wisselvallig­heid van finansiele markte en nie ge­dwing gaan word om op ‘n ongeleë tyd te verkoop nie. Sake lyk anders vir die 60-jarlge be­legger omdat aftrede ander likiditeitsbe­hoeftes skep, sê Odendaal. ‘n Gedetail­leerde finansiële ontleding deur ‘n ge­kwalifiseerde finansiele beplanner is noodsaaklik om die gepas­te batetoewysing vir die betrokke individu te be­paal.
Nel meen met ‘n tydsho­rison van drie tot ses jaar is ‘n gebalanseerde porte­feulje, ‘n tipiese regulasie 28-portefeulje (met vry­heid om in ‘n verskeiden­heid bateklasse te kan be­lê) optimaal. Met ‘n beleg­gingshorison van korter as twee jaar is kontant en kontantinstrumente, ge­kombineer met “topgegra­deerde genoteerde effekte” ‘n goeie oorweging.
Vorster sê ouer beleggers kan min­stens 60% in groeibates hou (met die aanname dat die persoon gemaklik is met die wisselvalligheid wat daarmee kan saamgaan), aangesien inflasie die grootste vyand oor die volgende 20 tot 30 jaar sal wees. (Die samestelling van die portefeulje moet ook oor ‘n tydperk van 20 tot 30 jaar met inflasie kan tred hou.)
Herman sê as ‘n ouer belegger met ‘n korter tydshorison genoeg kapitaal het (met ander woorde sy kapitaal is aan­sienlik meer as wat sy lewenstyl verg), is dit nie noodwendig ideaal om outo­maties blootstelling aan groeibates te verminder namate die horison verkort nie.
“In so geval sal jy eerder groei/risiko behou en net effens omsigtige/kontant bates hou wat die lewenstyl kan dek.”

Kontak Ginsburg Financial Services om jou te help met jou beleggings.

Call Now Button