Kyk na dié somme vir aftreegeld

Jy het al die raad gehoor om die maksimum wat Jan Taks jou toelaat (27,5% van jou belasbare inkomste) In ‘n aftreefonds te spaar en dan, wanneer jy aftree, nie die derde wat jy kontant mag onttrek te onttrek nie. Danie Venter, ‘n gesertifiseerde finansiële beplanner en adviserende vennoot by Citadel, het ‘n paar somme gedoen en skryf dit maak vir middel- tot hoërinkomste-indivldue sin om ‘n bietjle anders te werk te gaan. Hier is sy slening – maar lees ook die aanmanings onderaan.

Deur Danie Venter

Met hoer belastingkoerse wat in 2018 verwag word, wil jy dalk graag die meeste belastingvoor­deel trek deur jou aftreespaargeld te verhoog.
Maar die somme wys dat as jy jou belastingdoeltreffendheid wil verhoog en die beste moontlike inkomste in jou goue jare wil be­haal, jy ‘n balans moet vind tus­sen jou diskresionere en aftreebeleggings.
Om seker te maak jy spaar ge­noeg vir ‘n finansieel veilige af­trede is absoluut noodsaaklik, maar beleggers moenie die alge­mene fout maak om te veel in af­treeprodukte (pensioenfonds, voorsorgfonds en uittree-annuïtei­te) te belê nie.
Die Suid-Afrikaanse Inkomste­diens (SAID) laat belastingaftrek­kings vir bydraes tot aftreebeleg­gings toe – 27,5% van jou belasba­re inkomste of vergoeding, met ‘n jaarlikse maksimum van R350 000. Dis ‘n vrygewige aansporing om jou aftreespaargeld te verhoog, maar onthou dat jou belegging­strategie ook die belastinggevolge na aftrede in ag moet neem.
Dis ook belangrik om daarop te let dat bydraes bo die limiete deel word van die belastingvrye deel van jou onttrekkings na aftrede, maar dat die bydraes nie aange­pas word vir inflasie nie, wat be­teken hulle verloor in reële terme hul waarde.
Korn ons neem die voorbeeld van ‘n 44-jarige belegger genaamd Richard, wat R62 500 per maand of R750 000 per jaar verdien. As iemand wat spaarsaam geleef en getrou van sy eerste salaristjek af vir aftrede gespaar het, het Ri­chard nou R2 miljoen in sy aftree­spaarpot en hy het g’n skuld nie.

Jan Taks se impak op, jou aftreegeld

SCENARIO 1:
Spaar voor aftrede 27,5% In aftreefondse en onttrek ‘n derde by aftrede. Die derde word In ‘n diskreslonêre portefeulje belê die res word gebruik om ‘n lewende annuïteit te koop.

BELEGGINGSPRODUKBEDRAGBELASTINGJAARLIKSE INKOMSTEBELASTING BETAALBAARWAT JY IN JOU SAK STEEK
Lewens annuïteitR 5 944 498 InkomstebelastingR 445 837R 92 447R 353 390
Diskresionêre portefeuljeR 2 149 454KapitaalwinsbelastingR 171 956R 19 002 R 152 955
TotaalR 8 093 952R 617 794R 111 449 R 506 345

SCENARIO 2:

Spaar voor aftrede 27,5% in aftreefondse en onttrek niks daarvan by aftrede nie. Alles word gebruik om ‘n lewende annuïteit te koop.

BELEGGINGSPRODUKBEDRAGBELASTINGJAARLIKSE INKOMSTEBELASTING BETAALBAARWAT JY IN JOU SAK STEEK
Lewens annuïteitR 8 916 301InkomstebelastingR 690 000R 180 778R 509 222
Diskresionêre portefeuljeR 0KapitaalwinsbelastingR 0R 0R 0
TotaalR 8 916 301R 690 000R 180 778R 509 222

SCENARIO 3:

Spaar voor aftrede 15% In aftreefondse en nog nagenoeg 10% in diskreslonêre beleggings. Onttrek met aftrede ‘n derde uit die
aftreefondse en voeg dit by die diskreslonêre portefeulje. Met die res van
die aftreegeld word ‘n lewende annuïteit gekoop.

BELEGGINGSPRODUKBEDRAGBELASTINGJAARLIKSE INKOMSTEBELASTING BETAALBAARWAT JY IN JOU SAK STEEK
Lewens annuïteitR 4 971 667InkomstebelastingR 372 875R 71 939R 300 936
Diskresionêre portefeuljeR 2 799 354KapitaalwinsbelastingR 223 948R 24 609R 199 339
Totaal7 771 021R 596 823R 96 548R 500 275

Scenario 1: Richard spaar 27,5% in sy aftreefondse en ont­trek ‘n derde by aftrede.
Richard wil op 65 jaar aftree en verhoog sy aftreebydraes tot 27,5% van sy salaris, naamlik
R 17 187 per maand of R 206 250 per jaar.
Sonder die aftreebydraes sou Richard R212 490 aan Jan Taks be­taal het, maar met die bydraes spaar hy R81 000 aan belasting. Dit laat hom met ‘n jaarlikse in­komste van R 412 175.
As hy sy bydraes elke jaar met 6% verhoog, net meer as die lang­termyn gemiddelde inflasiekoers, en as sy aftreeportefeulje na koste ‘n opbrengs van 8,5% per jaar op­lewer, sal hy op 65 jaar ‘n aftree­pot van ‘n stewige R8,9 miljoen he in vandag se randwaarde.
Met aftrede besluit Richard om die voile derde wat hy toegelaat word in kontant te onttrek. Dis net minder as R3 miljoen. Die eer­ste R500 000 daarvan is belasting­vry. Op die res betaal hy R822 349 belasting.
Hy bele die oorblywende R2,15 miljoen in ‘n diskresionêre beleggingsportefeulje sodat hy be­ter toegang het tot sy geld in ‘n noodgeval. Met die R5,95 miljoen wat in sy aftreefonds oorbly, koop hy vir hom ‘n lewende annuïteit.
Hy besluit om 7,5% per jaar uit sowel sy diskresionêre beleggings as sy lewende annuïteit te ont­trek. (Die wet laat tussen 2,5% en 17,5% toe.)
Onttrekkings uit sy diskresione­re beleggings sal onderhewig wees aan kapitaalwinsbelasting (KWB), wat ‘n efiektiewe maksimum koers van 18% vir individue het en ‘n vrysteiling op die eerste R40 000 se kapitaalwins wat jy per jaar verdien.
Die inkomste uit sy lewende annuïteit is onderhewig aan inkom­stebelasting, waarvan die maksi­mum koers vir individue nou 45% is. Die belastingsom word hierbo uiteengesit.

Scenario 2: Richard spaar 27 ,5% in sy aftreefondse en ont­trek niks by aftrede nie.
As Richard steeds die maksimum vir aftrede spaar en die volle be­drag by aftrede gebruik om vir hom ‘n lewende annuïteit te koop, sal hy heelwat meer elke jaar daaruit moet onttrek om dieselfde inkomste te behaal. Sy effektiewe belastingkoers is 26,2%.
Dit beteken hy sal elke jaar R70 000 meer belasting betaal as wanneer hy die derde onttrek en in ‘n diskresionêre belegging ge­plaas het.

Scenario 3: Richard spaar 15% in sy aftreefondse en bele ook in diskresionêre beleggings. Richard spaar 15% van sy salaris, oftewel R9 375 per maand, in sy aftreefondse. Sy jaarlikse nabelas­te inkomste styg tot R469 718, maar hy belê die verskil van R 57 543 in ‘n diskresionêre beleggingsportefeulje.
As hy sy bydraes elke jaar met 6% verhoog, en steeds na koste 8,5% per jaar op al sy beleggings verdien, eindig hy met ‘n aftree­pot van nagenoeg R6,4 miljoen en diskresionêre spaargeld van R1,7 miljoen.

By aftrede besluit hy om ‘n der­de te onttrek, waarop hy R247 500 belasting betaal, en voeg die res by sy diskresionêre beleggings. Met die nagenoeg R5 miljoen wat in die aftreefondse oorbly, koop hy ‘n lewende annuïteit.
Om ook ‘n inkomste van meer as R500 000 per jaar te bereik, soos in scenario 1, hoef hy ook net 7,5% van sy aftreegeld elke jaar te onttrek, wat hy aanvul met ‘n 8%-onttrekking uit sy diskresionêre spaargeld.
Uiteindelik betaal hy R 100 000 minder belasting as wanneer hy 27,5% tot sy aftreefondse bygedra het.
Benewens die belastingbespa­ring is daar bykomende voordele as jy ‘n mengsel van spaarproduk­te het. Een daarvan is dat daar minder perke is op waar jy jou diskresionere spaargeld mag bele. Aftreefondse word beperk tot ‘n maksimum buitelandse blootstel­ling van 25%, terwyl jy al jou dis­kresionêre spaargeld oorsee sou kon belê, wat jou kan help be­skerm teen die wisselvallige rand.

Wees versigtig
• Lyk jou som dieselfde? Die voorbeeld is uitgewerk vir ie­mand met ‘n betreklik hoë inkom­ste en ‘n groot som aftreegeld by aftrede. Hoe jy belasting kan spaar, en hoeveel, sal van jou hui­dige belastingkerf afhang. Die be­ginsels bly egter konstant.
• Het jy die dissipline hier­voor? Die grootste voordeel van aftreegeld is juis dat jy nie daar­aan kan raak totdat jy aftree nie, tensy jy van werk verander ( en dis ‘n slegte idee om van jou af­treegeld te onttrek as jy bedank). Met diskresionêre beleggings kan jy ter eniger tyd verkoop. As dis­kresionêre beleggings deel uit­maak van jou aftreebeplanning, sal jy die geld dekades lank alleen moet los en nie daaruit put vir ander uitgawes nie. Dit help nie jy bespaar teoreties belasting, maar het nie genoeg geld teen aftrede bymekaargemaak nie.

Is belasting jou belangrikste oorweging?
Een van die finansië­le beplanner en rubriekskrywer Nico van Gijsen se gunsteling-uit­drukkings is: “Moenie dat die belastingstert die beleggingshond swaai nie.” Wees dus versigtig om die vermindering van belasting al rede vir jou besluite te maak.

Kontak Ginsburg Financial Services om jou te help met jou aftree beplanning.

Call Now Button